Skip to main content

Επαγγελματικό προφίλ του εμπειρογνώμονα τουρισμού eSilver

Η ομάδα της eSilverTour έχει πραγματοποιήσει λεπτομερή έρευνα της αγοράς του ασημένιου τουρισμού. Η έρευνα επέτρεψε να εξετάσουμε από κοντά την τρέχουσα κατάσταση και να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες για το μέλλον.

Η έρευνα χωρίζεται σε δύο τμήματα: ανάλυση αναγκών και βιβλιογραφική έρευνα.

Όλα τα ευρήματα για το στάδιο της ανάλυσης αναγκών αντλήθηκαν από ερωτηματολόγια. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 269 ερωτηματολόγια (άτομα μεγαλύτερης ηλικίας- 152, 117 - επαγγελματίες του τουρισμού/ενεργού γήρανσης) προκειμένου να υπάρξει επισκόπηση των προτιμήσεων όσον αφορά τις μαθησιακές προσεγγίσεις, τα περιβάλλοντα και το είδος των μαθησιακών δραστηριοτήτων και, από την άλλη πλευρά, να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των κινήτρων των τουριστών μεγαλύτερης ηλικίας όσον αφορά τον τουρισμό, τα ταξίδια και τον ελεύθερο χρόνο, καθώς και καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας/δυναμικής χρήσης των ΤΠΕ από αυτούς.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

Επαγγελματίες:
 • θα ήθελαν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ, την πληροφορική και τις ξένες γλώσσες, καθώς και τις κοινωνικές τους δεξιότητες στην επικοινωνία, τη διαχείριση και την ικανότητα παρακίνησης.
 • είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν μια κατάρτιση μέσω διαδικτυακού μαθήματος, δια ζώσης μαθήματος ή μικτού μαθήματος για να αποκτήσουν νέες ικανότητες και, ως εκ τούτου, να ανταποκριθούν καλύτερα στις προσδοκίες των ηλικιωμένων στην τουριστική βιομηχανία.
 • ανέφεραν ότι θα χρειαστούν προσαρμογές μάρκετινγκ στις υποδομές (οικονομικός και τεχνικός εξοπλισμός) καθώς και στη δημιουργία και εξατομίκευση των ταξιδιών και των προορισμών για να προταθούν προσφορές προσαρμοσμένες στους ηλικιωμένους.
Τουρίστες μεγαλύτερης ηλικίας:
 • δηλώνουν ότι ήταν αρκετά καλά δικτυωμένοι και είχαν πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και σε γενικές πληροφορίες.
 • είναι άνετοι με την αγγλική γλώσσα.
 • αναμένουν ταξίδια και προορισμούς προσαρμοσμένους στις ικανότητες και τις προτιμήσεις τους. Τα ταξίδια θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κριτήρια όπως η προσωπική ασφάλεια ή το εξυπηρετικό προσωπικό.
 • τα ταξίδια θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές με προσφορές ξενοδοχείων ή bed & breakfast, αλλά και με ποικιλία τόπων προς ανακάλυψη.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα αποκάλυψε ότι κατά την προσέγγιση του ασημένιου τουρισμού, είναι ζωτικής σημασίας να επισημανθεί ότι ο πληθυσμός των ηλικιωμένων δεν είναι ομοιογενής. Θα μπορούσε να διαφέρει πολύ, είτε όσον αφορά το δημογραφικό τους βάρος ανά περιοχή, είτε όσον αφορά τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα, την υγεία και την οικονομική τους δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω ανομοιογένεια πρέπει να ληφθεί υπόψη για να διαφοροποιηθεί η τουριστική προσφορά και να προταθούν κατάλληλες εκδρομές που να επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως για πυκνές και ευμεγέθεις τουριστικές δομές και ιδρύματα. Είναι σημαντική, δεδομένου ότι αυτού του είδους η προσέγγιση αποκεντρώνει την εξουσία, καθώς και τις ευθύνες, και επικεντρώνεται σε αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι ασημένιοι τουρίστες.

Βασικές συστάσεις:

 • Διαφοροποίηση της προσφοράς, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι (να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες, στις δυνατότητες υγείας και στα ενδιαφέροντα του ηλικιωμένου πληθυσμού).
 • Να υπάρχει προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των ασημένιων τουριστών.
 • Σαφείς διαδικασίες και δεδομένα στατιστικής παρακολούθησης του τουρισμού.
 • Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές ασημένιου τουρισμού
 • Στρατηγική για τον ασημένιο τουρισμό με σαφείς δράσεις και κατανεμημένους οικονομικούς πόρους.

ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο παρών δικτυακός τόπος αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Έργο: 2020-1-FR01-KA202-079845